Zaproszenie do udziału w konferencji

I. Informacje ogólne

Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji oraz do nadsyłania abstraktów poruszających dowolne problemy z dziedziny humanistyki cyfrowej. Proponowane są, między innymi, następujące zagadnienia:

 • badania w dziedzinie nauk humanistycznych możliwe dzięki wykorzystaniu mediów cyfrowych, eksploracji danych (data mining), studiów nad oprogramowaniem czy projektowania i modelowania informacji;
 • społeczne, instytucjonalne, globalne, wielojęzyczne i wielokulturowe wymiary humanistyki cyfrowej;
 • wykorzystanie komputerów w badaniach literackich, językoznawczych, kulturoznawczych oraz historycznych, w tym: literatura elektroniczna, humanistyka publiczna oraz interdyscyplinarne aspekty współczesnych badań naukowych;
 • metody ilościowe w stylistyce i filologii, w tym w badaniach nad eksploracją tekstów (text mining) lub wielkich zbiorów danych (big data mining);
 • cyfrowe: sztuka, architektura, muzyka, film, teatr, nowe media, gry, jak również tematy pokrewne;
 • zastosowanie powstających technologii, takich jak druk 3D, komputery jednopłytkowe, czy urządzenia do noszenia na ciele, w badaniach humanistycznych;
 • tworzenie i utrzymywanie humanistycznych zasobów cyfrowych;
 • miejsce humanistyki cyfrowej w nauczaniu i programach studiów akademickich.

W tym roku szczególnie mile będą widziane wystąpienia poświęcone społecznym, instytucjonalnym, globalnym, wielojęzycznym oraz wielokulturowym wymiarom humanistyki cyfrowej, prace poruszające tematykę zastosowania metod ilościowych i statystycznych w badaniach tekstu, jak również zgłoszenia zapowiadające relacje z badań interdyscyplinarnych oraz nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach humanistyki cyfrowej.

Formy wystąpień:

 • plakat (abstrakt do 750 słów);
 • krótki referat (abstrakt do 1500 słów);
 • długi referat (abstrakt do 1500 słów);
 • sesja tematyczna składająca się z kilku referatów, w tym panel (abstrakty wystąpień jak powyżej z wprowadzeniem ok. 500 słów);
 • warsztaty i kursy poprzedzające konferencję (propozycje do 1500 słów).

Termin nadsyłania propozycji posterów, krótkich i długich referatów oraz sesji tematycznych do Międzynarodowego Komitetu Programowego upływa o północy (czas GMT) 1 listopada 2015 roku. Autorzy otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia najpóźniej 7 lutego 2016 roku.

Termin nadsyłania propozycji warsztatów upływa o północy (czas GMT) 14 lutego 2016 roku, natomiast informacje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń zostaną wysłane najpóźniej 7 marca 2016 roku.

Warsztaty sygnowane przez SIG (ADHO Special Interest Groups) można zgłaszać do północy (czas GMT) 15 grudnia 2015 roku; autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń do 30 stycznia 2016 roku.

Odnośnik do internetowego systemu zgłaszania abstraktów znajduje się tutaj: https://www.conftool.pro/dh2016. Uczestnicy i recenzenci poprzednich edycji konferencji Digital Humanities proszeni są o korzystanie ze swoich dotychczasowych kont i o niezakładanie nowych. Osoby, które nie pamiętają swoich nazw użytkownika lub haseł, proszone są kontakt z przewodniczącym Komitetu Programowego, Manfredem Thallerem, pod adresem <manfred.thaller@uni-koeln.de>.

Autorzy przyjętych referatów zostaną poproszeni o przesłanie ostatecznych wersji abstraktów przez DHConvalidator, co umożliwi sprawne stworzenie tomu pokonferencyjnego.

II. Rodzaje wystąpień

Przewidziano pięć rodzajów wystąpień: (1) wystąpienia posterowe; (2) krótkie referaty; (3) długie referaty; (4) sesje tematyczne składające się z trzech referatów lub pełne sesje panelowe; oraz (5) propozycje warsztatów i kursów poprzedzających konferencję. Komitet Programowy może zaproponować przyjęcie wystąpienia w innej kategorii niż ta, w której abstrakt został zgłoszony, kierując się recenzjami oraz troską o stworzenie zrównoważonego i zróżnicowanego programu konferencji. Nie będzie również zwykle przyjmował więcej niż jednej propozycji zgłaszanej przez tego samego autora lub grupę autorów. Referaty i postery mogą być przedstawione w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim.

1) Wystąpienia posterowe

Plakat (zgłoszenia od 500 do 750 słów) może stanowić opis badań nad dowolnym zagadnieniem związanym z tematyką konferencji albo prezentacja projektu lub oprogramowania. Plakaty są formą w zamierzeniu interaktywną, dającą uczestnikom konferencji okazję do wymiany myśli w bezpośredniej rozmowie. Poza wydzieloną sesją posterową, podczas której autorzy plakatów przedstawią wyniki prac i będą odpowiadać na pytania odwiedzających, plakaty będą wystawione przez dłuższy czas podczas trwania konferencji.

2) Krótkie referaty

W kategorii krótkich referatów (abstrakty od 750 do 1500 słów) należy zgłaszać wnioski z prac lub eksperymentów będących w toku albo omówienia świeżo wymyślonych narzędzi i oprogramowania na wczesnym etapie opracowania. Wystąpienia mieszczące się w tej kategorii nie mogą trwać więcej niż 10 minut. W jednej sesji mieści się nie więcej niż pięć wystąpień, co pozwala na zadawanie pytań.

3) Długie referaty

Długie referaty (zgłoszenia od 750 do 1500 słów) to kategoria odpowiednia dla prezentacji znaczących, ukończonych i dotąd niepublikowanych badań; doniesień o stworzeniu nowych, znaczących metod lub zasobów cyfrowych; wreszcie wnikliwych omówień teoretycznych, krytycznych lub przedstawiających hipotezy badawcze. W programie przeznaczono 20 minut na wystąpienie oraz 10 minut na dyskusję.

Opracowanie wystąpień omawiających rozwój nowych narzędzi komputerowych lub zasobów cyfrowych powinno określać sposób zastosowania metod do badań lub nauczania nauk humanistycznych, ich wpływ na stawianie nowych pytań badawczych oraz odnoszenie się do już postawionych, jak również powinno krytycznie oceniać ich zastosowanie w humanistyce. W referatach omawiających określone narzędzie lub zasób cyfrowy powinny znaleźć się odniesienia zarówno do tradycyjnych omówień tematu, jak i do opartych o badania komputerowe. Konieczna jest również krytyczna ocena wykorzystanych metod cyfrowych. Wszystkie wystąpienia powinny zawierać odpowiednie cytowania literatury przedmiotu.

4) Sesje tematyczne

Sesja tematyczna to jeden półtoragodzinny blok, np. panel, w którym występuje od czterech do sześciu gości, lub sesja zawierająca trzy drugie referaty poruszające wspólny temat. Organizujący panel przesyłają abstrakt o długości od 750 do 1500 słów, w którym opisują temat panelu, sposób jego organizacji, podają nazwiska wszystkich gości oraz załączają oświadczenie, że każdy z gości wyraża chęć uczestniczenia w sesji. Organizatorzy serii referatów przesyłają opis wspólnego tematu serii wystąpień o długości około 500 słów, załączają abstrakty wszystkich referatów (od 750 do 1500 słów) oraz oświadczenie, że każdy z referentów wyraża chęć uczestniczenia w sesji. Referaty zgłoszone w ramach sesji tematycznej nie mogą być zgłaszane samodzielnie w innych kategoriach.

5) Warsztaty i kursy poprzedzające konferencję

Uczestnicy warsztatów i kursów poprzedzających konferencję powinni dokonać pełnej rejestracji konferencyjnej oraz wpłacić niewielką opłatę dodatkową. Warsztat to zazwyczaj intensywne wprowadzenie do określonej techniki, oprogramowania lub teorii badawczej, prowadzone przez nie więcej niż kilka osób. Zgłoszenia warsztatów mogą przyjmować różne formy: od sesji w pełni obsadzonych przez występujących i przedstawiających projekty, aż po mikrokonferencje wymagające odrębnego ogłoszenia o naborze zgłoszeń od referentów, gdzie selekcji wystąpień dokonują organizatorzy warsztatów.

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje:

 • tytuł wraz z krótkim opisem tematu oraz jego znaczenia dla humanistyki cyfrowej (nie więcej niż 1500 słów);
 • pełne dane kontaktowe wszystkich prowadzących warsztat, wraz z jednoakapitowym oświadczeniem podsumowującym ich zainteresowania naukowe i obszar badań;
 • opis adresatów warsztatu lub kursu oraz oczekiwaną liczbę uczestników (oszacowaną, o ile to możliwe, na podstawie dotychczasowych doświadczeń);
 • ewentualne wymagania dotyczące wsparcia technicznego.

Zgłoszenia kursów powinny zawierać dotatkowo:

 • krótki opis pokazujący, że najważniejsze treści kursu można omówić w trakcie połowy dnia konferencyjnego (ok. 3 godzin, nie licząc przerw). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się kursy całodniowe.

Zgłoszenia warsztatów powinny zawierać:

 • zamierzony czas trwania i formę warsztatu (przynajmniej pół dnia, nie więcej niż półtora);
 • szacowany budżet (warsztaty nie są ujęte w opłacie konferencyjnej)
 • jeśli warsztat wymaga własnego ogłoszenia o naborze zgłoszeń od referentów: termin nadsyłania zgłoszeń oraz datę powiadomienia uczestników o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia, jak również listę osób, którego zgodziły się uczestniczyć w pracach Komitetu Programowego warsztatu.

Warsztaty sygnowane przez SIG:

Zgłoszenia warsztatów sygnowanych przez SIG (ADHO Special Interest Group), poświęcone tematom związanym z działalnością danego SIG, powinny odpowiadać wymaganiom stawianym innym warsztatom. Autorzy zgłoszeń powinni zwrócić uwagę na wymagania dodatkowe:

 • warsztaty powinny zostać pisemnie potwierdzone przez SIG;
 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa wcześniej (jak zaznaczono powyżej).

III. Informacje na temat miejsca i tematu konferencji

Miejscem konferencji DH2016 jest Kraków: dopiero po raz drugi (po edycji w Debreczynie w 1998 roku) konferencja zawita do Europy Środkowo-Wschodniej. Inspiracją dla motywu przewodniego konferencji – „Cyfrowe tożsamości: przeszłość i przyszłość” – była bogata przeszłość regionu i jego niedawny gwałtowny rozwój.
Gospodarzami konferencji są Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Współpraca tych dwóch uczelni jest przejawem intensywnego rozwoju badań w humanistyce cyfrowej w Polsce.

IV. Stypendia dla badaczy na początku ścieżki naukowej

Alliance of Digital Humanities Organizations dysponuje ograniczoną liczbą stypendiów dla badaczy znajdujących się u początku kariery naukowej, którzy wystąpią podczas konferencji. Informacje na temat sposobu ubiegania się o przyznanie stypendium zostaną wkrótce opublikowane na stronie ADHO: http://www.digitalhumanities.org.

V. Międzynarodowy Komitet Programowy

Przewodniczący: Manfred Thaller (EADH)
Wiceprzewodnicząca: Diane Jakacki (CSDH/SCHN)

Michael Eberle-Sinatra (CSDH/SCHN)
Jennifer Guiliano (ACH)
Brett D. Hirsch (aaDH)
Leif Isaksen (EADH)
Asanobu Kitamoto (JADH)
Inna Kizhner (centerNet)
Maurizio Lana (EADH)
Kiyonori Nagasaki (JADH)
Roopika Risam (ACH)
Glenn Roe (aaDH)
Sinai Rusinek (centerNet)

Przewodnicząca poprzedniej kadencji: Deb Verhoeven (aaDH)


Przekład polski (2015-08-11): Aldona Pikul